Increase text sizeDecrease text sizeRestore default font-sizes
translate to english translate to arabic translate to chinese translate to hindi translate to japanese
   
   

UMNews
Home
About RSS News
How To Subscribe
Statistic

Total number of Visitors :
  323021 since 21 April 2008

UMNews Home > RSS News & Events
 
 
  RSS News Content  
TEMPLAT UNTUK PERAKUAN PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA BAGI PENILAIAN PRESTASI TAHUN 2010

Ruj. Kami : UM.R/SM3/750/9/4 (Jilid VI) 22 Disember 2010

Naib Canselor
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & ALUMNI)
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)
Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)
Pengawal Kewangan
Ketua Pustakawan

Dekan/Pengarah/Pengarah Eksekutif,
        Akademi Pengajian Islam
        Akademi Pengajian Melayu
        Fakulti Alam Bina
        Fakulti Bahasa & Linguistik
        Fakulti Ekonomi & Pentadbiran
        Fakulti Kejuruteraan
        Fakulti Pendidikan
        Fakulti Pergigian
        Fakulti Perniagaan & Perakaunan
        Fakulti Perubatan
        Fakulti Sains
        Fakulti Sains Komputer & Teknologi Maklumat
        Fakulti Sastera & Sains Sosial
        Fakulti Undang-undang
        INPUMA
        Institut Pengajian Kepengetuaan
        Institut Pengajian Siswazah
        Pusat Asasi Sains
        Pusat Kebudayaan
        Pusat Sukan

Timbalan Pendaftar,
        Bahagian Akademik
        Bahagian Sumber Manusia

Pengetua-pengetua Kolej,

Ketua Penolong Pendaftar Bahagian Pentadbiran & Kewangan

Tuan/Puan,

TEMPLAT UNTUK PERAKUAN PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA BAGI PENILAIAN PRESTASI TAHUN 2010

Dengan hormatnya saya merujuk perkara di atas.

2.        Dimaklumkan bahawa di bawah Sistem Saraan Malaysia, Panel Pembangunan Sumber Manusia
(PPSM) di setiap Pusat Tanggungjawab (PTj) bertanggungjawab untuk :

(1)        menguruskan penilaian prestasi staf di PTj masing-masing;
(2)        memperakukan pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang mengikut kuota yang ditetapkan;
(3)        memperakukan pemberian Sijil Perkhidmatan Cemerlang;
(4)        memperakukan pemberian Anjakan Gaji;
(5)        mengenal pasti keperluan latihan staf;
(6)        mengesyorkan bimbingan dan kaunseling dengan tujuan memperbaiki dan mempertingkatkan
prestasi dan motivasi staf; dan
(7)        mencalonkan staf yang layak dan sesuai untuk penganugerahan darjah/bintang kebesaran.

3.        Sehubungan itu, bagi tujuan penyeragaman perakuan dan memudahkan PPSM PTj mengemukakan
perakuan masing-masing kepada Panel Pembangunan Sumber Manusia Pusat, bersama-sama ini
disertakan templat perakuan Panel Pembangunan sumber Manusia di peringkat PTj untuk
rujukan dan perakuan PPSM Pusat. Tuan/puan boleh mengakses panduan dan templat serta
panduan semakan anugerah APC, SPC dan Anjakan Gaji yang pernah diperolehi oleh staf di
PTj masing-masing melalui capaian http://umrcis.um.edu.my

4.        Sukacita sekiranya mendapat kerjasama tuan/puan untuk memastikan supaya perakuan PPSM
dikemukakan kepada Urusetia Penilaian Prestasi (UPP), Unit Pentadbiran & Kajian Dasar,
Bahagian Sumber Manusia selewat-lewatnya 21 Februari 2011. Untuk sebarang pertanyaan,
tuan/puan boleh menghubungi Encik Zahir / Cik Rohani di talian 79673236.
Sekian dimaklumkan.


Yang benar,NORILAH SALAM
Pengurus Besar (Pentadbiran)/Pendaftar
Universiti Malaya
s.k.        Naib Canselor
        Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
        Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & ALUMNI)
        Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)
        Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)
        Timbalan Pendaftar, Bahagian Sumber Manusia
        Ketua Penolong Pendaftar Kanan (Pentadbiran), Bahagian Sumber Manusia
[ 450 hit ]
 
Back Close


Copyright 2009 © Pusat Teknologi Maklumat, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, MALAYSIA Best viewed with Mozilla Firefox (with resolution 1024x768)
http://ict.um.edu.my/