Find in
   
   
   
Home | Undergraduates | Postgraduates | Research | Media Center | Discover UM | Alumni

UMNews Home > News & Events

 
  List Of News  
PELUANG PEKERJAAN SEBAGAI ATENDAN PEPERIKSAAN (SAMBILAN)


P ELUANG PEKERJAAN

Universiti Malaya memerlukan perkhidmatan

ATENDAN PEPERIKSAAN (SAMBILAN)

Syarat-syarat adalah seperti berikut:

KELAYAKAN : SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)

UMUR : 18 96 30 TAHUN

(KEUTAMAAN KEPADA YANG TIDAK BEKERJA DAN LEPASAN SPM)

TEMPOH : JANUARI 2013

GAJI : RM45.00 SEHARI

Sesiapa yang berminat boleh memuat turun borang permohonan di http:portal.um.e du.my/mt.php?f=bsm&fn=borangatendan.doc

Sila sertakan bersama borang permohonan:

1) salinan sijil SPM / sijil percubaan SPM

2) salinan sijil berhenti sekolah

3) salinan kad pengenalan, dan

4) sekeping gambar berukuran passport.

*Sila nya takan no. telefon terkini untuk dihubungi.

Bekas pelajar, pelajar & Kakitangan Universiti Malaya tidak dibenarkanmemo hon.

Sila ambil perhatian bahawa permohonan yang tidak lengkap dan permohonan yang dihantar selepas tarikh tutup iklan akan ditolak dan dianggap tidak

berjaya.

PELAWAAN PERMOHONAN DIBUKA MULAI 16.11.2012 DAN DITUTUPPADA 30.11.2012


Sebarang pertanyaan sila hubungi 03-7967 7786 (Pn. Norlina)

Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar ke:

Kaunter Unit Pelantikan, Bahagian Sumber M anusia,

Aras 6, Bangunan Canseleri, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur


--
Norlina Shahrum
Pemban tu Tadbir (P/O)
Unit Pelantikan
Bah agian Sumber Manusia
Ext : 7786


" PENAFIAN: E-mel ini dan apa-apa fail yang dikepilkan bersamanya20 ("Mesej") adalah ditujukan hanya untuk kegunaan penerima(-penerim a) yang termaklum di atas dan mungkin mengandungi maklumat sulit. Anda dengan ini dimaklumkan bahawa mengambil apa jua tindakan bersandarkan kepada, membuat penilaian, mengulang hantar, menghebah, mengedar, mencetak, atau menyalin M esej ini atau sebahagian daripadanya oleh sesiapa selain daripada penerima( -penerima) yang termaklum di atas adalah dilarang. Jika anda telah menerima Mesej ini kerana kesilapan, anda mesti menghapuskan Mesej ini dengan seger a dan memaklumkan kepada penghantar Mesej ini menerusi balasan e-mel. Penda pat-pendapat, rumusan-rumusan, dan sebarang maklumat lain di dalam Mesej in i yang tidak berkait dengan urusan rasmi Universiti Malaya adalah difahami sebagai bukan dikeluar atau diperakui oleh mana-mana pihak yang disebut.


DISCLAIMER: This e-mail and any files transmitted with it ("Message") is intended only for the use of the recipient(s) n amed above and may contain confidential information. You are hereby notifie d that the taking of any action in reliance upon, or any review, retransmis sion, dissemination, distribution, printing or copying of this Message or a ny part thereof by anyone other than the intended recipient(s) is strictly prohibited. If you have received this Message in error, you should delete t his Message immediately and advise the sender by return e-mail. Opinions, c onclusions and other information in this Message that do not relate to the official business of University of Malaya shall be understood as neither gi ven nor endorsed by any of the forementioned. "

 

--
 
 


<- Back Mainpage


Copyright 2008 University of Malaya.