Find in
   
   
   
Home | Undergraduates | Postgraduates | Research | Media Center | Discover UM | Alumni

UMNews Home > News & Events

 
  List Of News  
MAKLUMAN: PERMOHONAN PAPAN TANDA DAN KAWALAN MAJLIS

Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua Warga UM,


Mulai 1 9 November 2012 (Isnin), sebarang penganjuran program di dalam Universiti y ang memerlukan perkhidmatan kawalan keselamatan dan papan tanda tunjuk arah , sila maklumkan kepada Pejabat Keselamatan menggunakan borang atas talian yang telah disediakan.

Anda hanya per lu:
(1) Buka pelayan web; Internet Explor er, Firefox, Google Chrome dsbgnya
(2) Copy link di bawah

(3) P aste kan di ruangan Alamat Web dan tekan search atau enter.
(4) Borang akan keluar dan isikan ruan gan yang dikehendaki.
(Setelah selesai mengisi borang, tekan submit.

P astikan perkhidmatan internet dalam keadaan baik semasa mengisi borang ini. Permohonan menggunakan kaedah lain termasuk UM Portal tidak akan dilaya n. Semoga initiatif ini dapat mengurangkan pembaziran kertas dan masa se rta pengurusan majlis yang lebih efisyen.

Sekian terima kasih.

IZHAR MAT ISA
Pegawai Kesel amatan (Operasi)
bp Pengarah Keselamatan

" PENAFIAN: E-mel ini dan apa-apa fail yang dikepilkan bersamanya20 ("Mesej") adalah ditujukan hanya untuk kegunaan penerima(-penerim a) yang termaklum di atas dan mungkin mengandungi maklumat sulit. Anda dengan ini dimaklumkan bahawa mengambil apa jua tindakan bersandarkan kepada, membuat penilaian, mengulang hantar, menghebah, mengedar, mencetak, atau menyalin M esej ini atau sebahagian daripadanya oleh sesiapa selain daripada penerima( -penerima) yang termaklum di atas adalah dilarang. Jika anda telah menerima Mesej ini kerana kesilapan, anda mesti menghapuskan Mesej ini dengan seger a dan memaklumkan kepada penghantar Mesej ini menerusi balasan e-mel. Penda pat-pendapat, rumusan-rumusan, dan sebarang maklumat lain di dalam Mesej in i yang tidak berkait dengan urusan rasmi Universiti Malaya adalah difahami sebagai bukan dikeluar atau diperakui oleh mana-mana pihak yang disebut.


DISCLAIMER: This e-mail and any files transmitted with it ("Message") is intended only for the use of the recipient(s) n amed above and may contain confidential information. You are hereby notifie d that the taking of any action in reliance upon, or any review, retransmis sion, dissemination, distribution, printing or copying of this Message or a ny part thereof by anyone other than the intended recipient(s) is strictly prohibited. If you have received this Message in error, you should delete t his Message immediately and advise the sender by return e-mail. Opinions, c onclusions and other information in this Message that do not relate to the official business of University of Malaya shall be understood as neither gi ven nor endorsed by any of the forementioned. "

 

--
 
 


<- Back Mainpage


Copyright 2008 University of Malaya.